โดเมนนามสกุลประเทศไทย

เป็นโดเมนสำหรับ การพานิช และธุกิจ นิติบุคคล จำเป็นต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล

฿14.90


สำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน

฿24.90


ใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน

฿14.90


สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

฿24.90


ใช้ในหน่วยงาน ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

฿24.90


ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

฿24.90


การจดทะเบียนโดเมน . TH

การจดทะเบียนโดเมนออนไลน์


 1. ชื่อโดเมนแต่ละชื่อต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว (a-z, 0-9) แต่ไม่เกิน 63 อักขระ
 2. ชื่อโดเมนสามารถมียัติภังค์ "-" (ยัติภังค์) ได้ แต่ต้องไม่ใช้ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของชื่อ และไม่ติดกันสองครั้ง
 3. ชื่อที่เลือกต้องเป็นตัวอักษรจากชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายเฉพาะตามประเภทชื่อโดเมน
 4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนไว้ เช่น
  - คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระราชวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และราชวงศ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลใด ๆ หรือองค์กรใดๆ
  - ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง ตลอดจนสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
  - ต้องไม่มีคำหยาบคายหรือศีลธรรมอันดีของไทย หรือถ่ายทอดให้
  - คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน .TH

กรุณาเลือก:

.co.th

สำหรับหน่วยงานธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า / ผู้ถือบริการ

เอกสารในการจะทะเบียน มีสองแบบดังนี้

แบบที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกันเป็นส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กร (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษรได้)
 • ชื่อองค์กร 1 ชื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียงชื่อเดียวเท่านั้น หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยื่นเอกสาร ภ.พ.20

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค 0401 หรือ พ.ค. 0401 (ทะเบียนพาณิชย์) หรือ เอกสาร ภ.พ. 20 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องมีตัวแทนจดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
  • รับรองว่านิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  • หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนให้ชัดเจน

แบบที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม ที่จดทะเบียนและออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องมีตัวแทนจดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
  • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ / เครื่องหมายรับรอง / เครื่องหมายร่วมระหว่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนให้ชัดเจน

.in.th

สำหรับองค์กรหรือบุคคล (รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม

- สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
- สามารถตั้งชื่อโดเมนได้อย่างอิสระภายใต้ “หลักการชื่อโดเมน” (เฉพาะ 1-2,4-5)
- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.th เพื่อปกป้องสิทธิ์ ชื่อโดเมนต้องตรงกับตัวอักษรเครื่องหมายการค้าทุกฉบับ แต่จะใช้งานไม่ได้ มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ เอกสาร : พิจารณาได้ 2 กรณี

แบบที่ 1. สำหรับองค์กร

- หนังสือรับรองบริษัท
- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แบบที่ 2. สำหรับบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
- สำเนาใบขับขี่
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
-ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ใบอนุญาตทำงาน)
ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ........... และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

.ac.th

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

.go.th

สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล

นโยบายเพิ่มเติม: ชื่อโดเมนต้องเป็นไปตาม "หลักการของชื่อโดเมน" และหากชื่อโดเมนจดทะเบียนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้:

1. หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

.mi.th

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือรับรองจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อ โดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสารที่ต้องใช้ :
- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.or.th

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

เอกสารที่ต้องใช้:
- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

หากคุณต้องการชื่ออีเมลในแบบของคุณ

หากคุณต้องการเว็บโฮสติ้ง

Top